Všeobecné obchodní podmínky pokladního a fakturačního systému ePokladna.czTyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností Blue X s.r.o., IČ: 03244113, se sídlem Na Rokytce 1032/24, Praha 8, Libeň, 180 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 229288 (dále jen „Poskytovatel“) a klientem/uživatelem aplikace ePokladna.cz (dále jen „Služba“.

Tyto VOP se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí (objednávky) smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou nebo při používání Produktů. Svým návrhem na uzavření Smlouvy, resp. přijetím nabídky Společnosti na uzavření Smlouvy, vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

I. Definice pojmů

Pojmy uvedené v textu VOP mají následující význam:

Služba / Systém:

- Je elektronický pokladní a fakturační systém poskytovaný Poskytovatelem na adrese www.epokladna.cz a přidružených stránkách. Softwarový produkt není předmětem koupě, pouze se poskytuje právo k jeho používání – licence.

Uživatel / Klient:

- Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele a která používá systém ePokladna.cz dostupný na počítačové síti internet. Vlastníkem licence je možné se stát zakoupením licence, získáním licence od Poskytovatele bezúplatně nebo jako „Nabyvatel“ v případě převodu licence.

Zboží:

- Je jakékoliv zboží dodané Společností Zákazníkovi. Jedná se zejména o hardware (např. tablet, pokladna) nebo příslušenství (např. Tiskárna, spotřební materiál).


II. Práva a povinnosti klienta

II.1. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

II.2. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s provozovatelem a vést v Pokladním systému pravdivě, úplně a správně všechny požadované údaje.

II.3. Platit řádně a včas Poskytovateli sjednanou cenu a to způsobem a za podmínek zde stanovených.

II.4. Bezodkladně písemně (např. e-mailem) nebo telefonicky informovat Poskytovatele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků Uživatele vyplývajících z této Smlouvy, včetně případných poruch systému, vybavení apod.

II.5. Klient akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho elektronickou adresu zasílat informace o poskytováných služebách a relevantní informace (novinky, plánované odstávky, ...).

II.6. Klient se zavazuje užívat Systém v souladu s pokyny Poskytovatele a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a za pomocí řádně proškoleného personálu.

II.7. Klient má právo odstoupit od smlouvy dle zákona do 14 dní bez udání důvodu

II.8. Uživatel souhlasí se stahováním, zpracováním, uchováním a užitím Dat Poskytovatelem k následujícím účelům: k internímu využití Poskytovatelem, ke zpracování a publikování v agregované resp. anonymní podobě (např. statistiky, infografik apod.).

III. Práva a povinnosti poskytovatele

III.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

III.2. Poskytovatel prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil maximální spolehlivost, chod a bezpečnost služby. Poskytovatel se také zavazuje, že využije maximum svých znalostí a dostupných technických a technologických prostředků k tomu, aby zajistil maximální bezpečnost uložených dat v souladu se zákony České republiky, především však zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

III.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za únik dat způsobený osobami či skupinami osob, které podnikají zvláštní kroky s cílem prolomit bezpečnostní opatření užívaná službou a provést neautorizovaný zásah do zabezpečených částí služby a dat souvisejících se službou.

III.4. Poskytovatel je oprávněna při porušení některého z ustanovení těchto VOP Klientem okamžitě přerušit poskytování Služby. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Poskytovatel neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období. Poskytovatel má také právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení či narušit bezproblémový chod aplikace.

III.5. Poskytovatel prohlašuje, že nenese odpovědnost za žádné právní úkony a nároky mezi uživatelem služby a třetí stranou vzniklé na základě službou generovaných dokumentů, faktur, dodacích listů apod., jakož ani za chyby vzniklé nesprávným používáním služby.

III.6. Poskytovatel si vyhrazuje oprávnění odmítnou registraci Klienta, Uživatele či jakékoliv jiné osoby, a to kdykoliv bez udání důvodu.

III.7. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím generované doklady jsou na základě nejaktuálnější legislativy. Za správnost vždy odpovídá Uživatel. Uživatel je také povinen doklad před zavedením do svého účetnictví či daňové evidence řádně zkontrolovat.

III.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit kteroukoliv část obsahu systému.

III.9. Poskytovatel se zavazuje prostředky elektronické komunikace informovat Klienta o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Objednávky nebo těchto VOP, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem a souvislá délka přerušení provozu přesáhne 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci, nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možné zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele.

III.10. Poskytovatel je oprávněn změnit tyto VOP; tím nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Změnu Poskytovatel oznámí Uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou a/nebo zveřejněním nové verze VOP na www.epokladna.cz. Uživatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od oznámení VOP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 měsíce, o které smluvní strany shodně konstatují, že je vzhledem k povaze služeb dostatečná. Během plynutí výpovědní doby se pro vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem uplatní ustanovení předchozích VOP. Pro zamezení pochybnosti Smluvní strany tímto prohlašují, že Uživatel změnu VOP akceptuje v plném rozsahu uhrazením faktury na Cenu služeb, která bude vystavena Poskytovatelem po takové změně VOP.

IV. Cena Služeb a platební podmínky

IV.1. Úhrady za Službu se provádí předem. Každý nový uživatel má možnost využít dobu 14 dní na vyzkoušení aplikace zdarma. Další užívání je podmíněno uhrazenou platbou před vypršením této doby. Poskytovatel je oprávněn smazat všechna data pokud Klient neuhradí poplatek do 10 dnů od ukončení této doby bez nároku na náhradu.

IV.2. Ceny za Služby i ceny za Hardware jsou uvedeny v ceníku uvedeného adrese www.epokladna.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo změn ceníku. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na www.epokladna.cz, pokud není v ceníku uvedeno jinak.

IV.3. Cenu za Služby je Klient povinen uhradit Poskytovateli bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve smlouvě nebo na zálohové faktuře před využíváním služby, nebo platební kartou v administraci po přihlášení do systému. Faktura (daňový doklad) je Poskytovatelem vystavena po doručení platby. (neníli mezi Klientem a Poskytovatelem písemně dohodnuto jinak.)

IV.4. V případě, neuhrazení platby, je Poskytovatel oprávněn až do úhrady fakturované částky včetně příslušenství pozastavit poskytování Služeb. Pokud Poskytovatel pozastaví Klientovi poskytování Služeb z důvodů uvedených v předcházející větě nebo z jiných důvodů uvedených v těchto VOP, není povinnen Poskytovatel poskytnout Klientovi žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl během tohoto pozastavení využívat.

IV.5. Cenu za Hardware je Klient povinen uhradit Poskytovateli předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený na zálohové faktuře, nebo platební kartou online při vytváření objednávky. Faktura (daňový doklad) je Poskytovatelem vystavena po doručení platby. (není-li mezi Klientem a Poskytovatelem písemně dohodnuto jinak.)

IV.6. Zákazníkovi může být přiznána sleva ve výši stanovené Poskytovatelem, která bude Zákazníkovi poskytnuta pouze za podmínky, že Zákazník řádně plní veškeré povinnosti vyplývající z Licenční smlouvy a Softwarový produkt užívá minimálně po dobu na kterou byla sleva smluvními stranami sjednána. Např. Sleva za platbu na rok. Nedodržením této doby nárok na slevu zaniká a zákazní je povinen uhradit rozdíl mezi cenou v plné výši, jak byla uvedena v objednávce bez zohlednění slevy a cenou po slevě.

V. Reklamace, záruka, odpovědnost za škodu.

V.1. Klient je oprávněn reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Poskytovatele. Klient je zároveň oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou slevu z ceny služeb v případě, že k reklamované chybě prokazatelně došlo v důsledku chyby na straně Poskytovatele.

V.2. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 3 dny ode dne, kdy Klient chybu zjistil, nebo chybu zjistit mohl a měl.

V.3. Reklamaci je Klient oprávněn uskutečnit písemně (e-mailem na adresu - reklamace@epokladna.cz), přičemž reklamace musí prokazatelně být doručena (emailem potvrzujícím přijetí) a Poskytovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí v případě Systému a do 30 dní v případě Hardware. Chybou na straně Poskytovatele se rozumí nefunkčnost služeb uvedených v objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin za období předchozích 24 hodin. Chybou na straně Poskytovatele není, pokud Služby nejsou dostupné v důsledku technického či jiného výpadku připojení na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Poskytovatel neodpovídá.

V.4. Poskytovatel poskytuje Uživateli 24 měsíční záruku za vady poskytnutého vybavení a hardware. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním podle ust. § 619, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

V.5. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutí náhradních Služeb.

V.6. V případě že má zákazník objednánou službu náhradního vybavení, poskytne Poskytovatel Uživateli bez zbytečného odkladu náhradní vybavení/hardware po dobu reklamačního řízení. Náhradní vybavení/hardware zašle Poskytovatel Uživateli kurýrem zdarma (k doručení dojde nejdříve následující pracovní den a nejpozději druhý pracovní den od uplatnění vady).

V.7. V případě, že Poskytovatel uzná oprávněnost reklamace, vrátí Poskytovatel opravené zboží Uživateli oproti vrácení zpět nepoškozeného náhradního zapůjčeného vybavení/hardware. V případě, že reklamace není Poskytovatelem uznána (tj. nejedná se o vadu zboží, za kterou odpovídá Poskytovatel), nabídne Poskytovatel Uživateli řešení formou opravy. V případě že Uživatel nevyužije výše uvedenou nabídku Poskytovatele na opravu vady, zapůjčené náhradní vybavení/hardware si buď (a) odkoupí od Poskytovatele za cenu dle aktuálního Ceníku a nebo (b) je povinen zapůjčené zařízení vrátit Poskytovateli.

V.8. V případě nevrácení zapůjčeného vybavení se Uživatel zavazuje dokoupit bez zbytečného odkladu, na vlastní náklady a dle pokynů Poskytovatele (pokud jde o typ vybavení/hardware) náhradní vybavení/hardware dle platného Ceníku. V případě, že nedojde ke splnění výše uvedených podmínek Uživatelem ani v náhradní lhůtě za tím účelem dané ze strany Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

V.9. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.10. Uživatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za správnost údajů v Pokladním systému zadaných Uživatelem či třetími osobami. Zákazník je povivnen všechny výstupy a doklady před vložením do účetnictví zkontrolovat.

V.11. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Služby způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Pokladního systému ani výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

V.12. Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů ani jejich způsob využívání Pokladního systému, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

V.13. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Poskytovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Poskytovatele limitována do maximální výše ceny sjednaného Tarifu za poskytnutou službu.

V.14. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy.

VI. Autorská práva

VI.1. Veškerý obsah stránek epokladna.cz včetně jeho částí je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv šíření obsahu stránek je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu.

VI.2. K logu uvedeném na faktuře, dodacím listu apod. je klient povinen si obstarat licence na jeho užití.

VI.3. Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv Klientem. V případě, že Poskytovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji Klient Poskytovateli nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Poskytovatele vyzván.

VII. Ochrana osobních údajů a cookies

VII.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje fyzických osob Uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOOÚ“) pro účely uzavření Smlouvy a výkon práv a povinností ze Smlouvy, marketingu a další obchodní komunikace a podobné záležitosti běžné v obchodním styku.

VII.2. Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí s poskytnutím, shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to v rozsahu a k účelu uvedenému výše. Uživatel zároveň s udělením tohoto souhlasu prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, přesné a úplné a jsou poskytnuty dobrovolně. Účastník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou. Úživatel může tento souhlas kdykoliv odvolat. Tím není dotčeno právo Poskytovatele zpracovávat osobní údaje Uživatele, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění Smlouvy nebo pro jednání o uzavření nebo změně Smlouvy ve smyslu ust. § 5 odst. odst. 2, písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

VII.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává informace v Pokladního systému automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies. Poskytovatel v této souvislosti informuje Uživatele, že může zpracovávat soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas. Souhlas je udělen na dobu 10 let. Ukládaní cookies je nezbytne pro správný běh systému a jeho zakázáním dochází k znemožnění jeho používání. V případě zakázání cookies uživatelem se nejedná o závadu na straně Poskytovatele.

VIII. Společná ustanovení

VIII.1. Jakékoli spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami, se Smluvní strany zavazují řešit smírně. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný obecný soud.

VIII.2. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, budou smluvní strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, uživatelského rozhraní Pokladního systému nebo jiným vhodným způsobem.

VIII.3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace druhé Smluvní strany.

VIII.4. Smluvní strany jsou navzájem povinny informovat se o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy a poskytovat si nezbytnou součinnost.

VIII.5. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení VOP nebo VOP jako celku.

VIII.6. Kontaktní údaje : epokladna.cz, Blue X s.r.o., IČ: 03244113, se sídlem Na Rokytce 1032/24, Praha 8, Libeň, 180 00, e-mail info@epokladna.cz. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2016.

stáhnout obchodní podmínky